კონსულტაცია 

 • საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა და განვითარება.

 • საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მომზადება, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სფეროში.

 • აუდიტი / შემოწმება და ანგარიშგება სახელმწიფო და საერთაშორისო (HSG 65 or BS OHSAS 18001) სტანდარტების შესაბამისად.

 • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემაში არსებული ხარვეზების ანალიზი და რეკომენდაციები მდგომარეობის გამოსასწორებლად / გასაუმჯობესებლად.

 • გარემოს დაცვის მართვის სისტემის დანერგვა და განვითარება

 • ნარჩენების მართვა

 • სახანძრო უსაფრთხოების მართვა

 • საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოების მართვა

 • საგანგებო სიტუაციების მართვა

 • სამუშაოსთან დაკავშირებული რისკის შეფასება (TRA)

 • ტრენინგები და სერთიფიცირება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და რაც მოიცავს საკლასო გარემოში და ასევე საველე პირობებში კონრეტულ საქმიანობაზე მორგებულ ტრენინგებს.

 • ტრენინგის უზრუნველყოფა და სერტიფიცირება საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე კომპანიის (მოწვეული სპეციალისტის) მიერ

 • ინციდენტის გამოძიება და ანგარიშგება

 • საცხოვრებელი ადგილების/ოფისების ინსპექტირება და (OSHA / Health and Safety Executive Regulations) სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა

 • კომპანიის, ობიექტის, საწარმოოს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერით / სპეციალისტით უზრუნველყოფა