დოკუმენტები და პროცედურები (SSOW)

   

შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა:

 • პოლიტიკა

 • შრომის უსაფრთხოების გეგმა

 • სამუშაო რისკის შეფასება

 • სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების პროცედურა

 • საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

 • ოფისის შრომის უსაფრთხოების პროცედურა

 • საწყობში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა

 • ტრენინგი და კომპეტენციის შეფასების პროცედურა

 • აუდიტის პროცედურა

 • მუშაობის ნებართვა

 • ინციდენტის გამოძიება

 • ხანძრის პრევენციის გეგმა

 • დახურული სივრცე

 • ელექტროობა და ელექტრო აღჭურვილობასთან მუშაობა

 • სატრანსპორტი, ავტომობილისამართვა და მგზავრობის დაგეგმვა

 • ექსკავაცია (გათხრა)

 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

 • ხარაჩოები და კიბეები

 • ტვირთის ჩაბმა და ამწე სამუშაოები

 • შედუღება და ცხელი სამუშაოები

 • სამუშაო გარემოს სისუფთავე და წესრიგი

 • ჩამოკიდებული პლატფორმები (ე.წ. ლულკა)

 • ამწე სამუშაო პლატფორმები

 • შეკუმშული გაზების/აირების ცილინდრები და მათი შენახვა/გამოყენება

 • ჯანმრთელობისათვის საშიში მასალებისა და ნივთიერებების მართვა, გამოსაყენებელი მასალის უსაფრთხოების მონაცემების დოკუმენტი (SDS)

 • სისხლით გავრცელებადი/გადამდები პათოგენები(სახიფათო ვირუსები/ მიკრო ორგანიზმები)

 • პერსონალის შრომითი კეთილდღეობის/ჰიგიენის მოწყობა

 • ხმაურის კონტროლი

 • აბრეზიული ქვიშით ხეხვა/წმენდა

 • შეღებვა/ზედაპირის სპეციალური მასალით დაფარვა

 • კვება და ჰიგიენა

 • მაღალ წნევასთან დაკავშირებული სამუშაოები

 • ხეხვა და ჭრა

 • გაფრთხილების მიცემის პროცედურა

 • წამახალისებელი პროგრამა

 • ჰაერის წნევის ქვეშ მყოფი ხელსაწყოები და აღჭურვილობა

 • ვიბრაციასთან  დაკავშირებული საფრთხეები

 • ნავთობპროდუქტების გამოენება/შენახვა

 • პერსონალის ჯანმრთელობის შესაბამისობა შესასრულებელ სამუშაოებთან

 • მძიმე ტექნიკის ექსპლუატაცია

 • მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოების დაცვის სისტემა

 • ცვლილებების მართვა

 • ხელით შესასრულებელი სამუშაოები

 • H2S გოგირდწყალბადი

 • შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ძირითადი მონაცემების მაჩვენებლები (KPI)

 • ენერგიის წყაროს იზოლირება და ნიშნის დადება (ტაგირება)

 • შრომის უსაფრთხოება აზბესტთან მუშაობის დროს

 • ბენზოლის ზემოქმედება

 • ბიოლოგიური საფრთხეები

 • ჯანმრთელობის მართვა

 • ხელისა და ელექტრო ხელსაწყოები

 • ანგარიშგება

 • ტენდერი (ქვე-კონტრაქტორის დაქირავება)

 • შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი (TBT)

 • დაქირავებული პერსონალის დროებითი საცხოვრებელი ადგილი (კემპი)

 • შრომის უსაფრთხოების ნიშნები და ბარიერები

 • მუშაობა სახურავზე

 • სამუშაოები ღამის საათებში

 • საწვავის ჩასხმა და შენახვა

 

   გარემოს დაცვა:

 • გარემოს დაცვის მართვის გეგმა

 • დაბინძურების მართვის გეგმა

 • აღდგენის გეგმა

 • დაღვრის აღკვეთის გეგმა