ტრენინგი

 

    შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა:​

 • სიმაღლეზე მუშაობა

 • სამუშაო სპეციფიკის შესაბამის კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებსა, რისკის შეფასებისა და საფრთხის იდენტიფიცირების ანლიზზე დაფუძნებული სასწავლო კურსი, რომელიც ასევე მოიცავს უსაფრთხო შრომის პრინციპების, მანქანა-დანადგარების, შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და სამუშაო პროცედურების, საგანგებო სიტუაციებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ ინფორმაციას.

 • სახანძრო უსაფრთხოება - ხანძარსაწინააღმდეგო ქმედებები და ცეცხლმაქრის გამოყენება, მეხანძრე მარშალი (თეორია და პრაქტიკა).

 • ტრენერთა ტრენინგი

 • სატრანსპორტო საშუალებით უსაფრთხო გადაადგილებისა მართვა და ქვეითთა უსაფრთხოების კონტროლი

 • საფრთხეების იდენტიფიცირება, გამოვლენა და რისკების შეფასება

 • ჯანმრთელობისათვის საშიში მასალებისა და ნივთიერებების მართვა

 • ექსკავაცია (გრუნტის ამოღება) და ტრანშეი (თხრილი).

 • ელექტრო უსაფრთხოების საბაზისო კურსი

 • შეკუმშული გაზების/აირების ცილინდრები და მათი შენახვა/გამოყენება

 • დახურულ სივრცეში შესვლა და მუშაობა

 • ენერგიის წყაროს იზოლირება და ნიშნის დადება (ტაგირება)

 • ლიდერი შრომის უსაფრთხოებაში

 • შრომის უსაფრთხოება ოფისში

 • შრომის უსაფრთხოების ნიშნები და ბარიერები

 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - შერჩევა და გამოყენება

 • სამუშაოები ღამის საათებში

 • საგანგებო სიტუაციის მართვა

 • შრომის უსაფრთხოება აზბესტთან მუშაობის დროს

 • წამახალისებელი პროგრამები

 • შრომის უსაფრთხოება საცხოვრებელ ადგილაზე

 • სტრესის მართვა

 • სახეხი, საჭრელი და აბრაზიული დისკები

 • სამუშაო ადგილის კოლექტიური შრომის ჰიგიენის მოთხოვნები

 • მექანიკური და ელექტრო ინსტრუმენტები

 • შედუღებასთან დაკავშირებული უსაფრთხოება

 • შრომის უსაფრთხოება ლაბორატორიაში

 • ამწე სამუშაო პლატფორმები

 • ხარაჩოს აწყობა (საერთაშორისო აკრედიტირებული კურსი და სერთიფიცირება - მოწვეული კომპანიის მიერ).

   გარემოს დაცვა:

 • ტრენინგი გარემოს დაცვის საკითხებში

 • დაღვრის აღმოფხვრა

 • დაბინძურების აღმოფხვრა

 • ნიადაგის ზედა ფენის მართვა